Algemene voorwaarden Hilka Jelsma Trainingen en Coaching

 

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden van de VMBN (Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland) zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die Hilka Jelsma Trainingen en Coaching verzorgt.
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

 

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is definitief wanneer u een e-mail ter bevestiging van Hilka Jelsma Trainingen en Coaching ontvangen heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training, of na overleg met de trainer.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan u toe gezonden, tenzij u heeft aangegeven een factuur per post te willen ontvangen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

 

Annulering

In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
 • Bij annulering van vier tot twee weken voor aanvang wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden: per post (Hilka Jelsma, Parklaan 104B, 2011 KZ Haarlem) of per mail (hilkajelsma@gmail.com).
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Hilka Jelsma Trainingen en Coaching zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.
 • Annulering individuele sessie: Een individuele sessie kan tot 48 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Indien de afspraak niet of te laat wordt geannuleerd kan 50% (bij annulering korter dan 48 uur van te voren) of 100% (bij annulering korter dan 24 uur van te voren) van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.

 

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Hilka Jelsma Trainingen en Coaching worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig behandeld. Hilka Jelsma Trainingen en Coaching zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

 

Auteursrecht en eigendom

 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Hilka Jelsma Trainingen en Coaching. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

 

Klachten

 

Aansprakelijkheid

 • Hilka Jelsma Trainingen en Coaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

 

Hilka Jelsma Trainingen en Coaching

KvK: 34372185

VMBN-registratienr: 20181177

Mindfulness Register voor geregistreerde trainers registernr: 200557